Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace ke COVID-19

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají zájem být zařazeni do sítě očkovacích míst, musí postupovat dle následujících kroků:

a) vyplnit Registrační formulář pro poskytovatele zdravotních služeb k zařazení do sítě očkovacích míst,

b) zaslat vyplněný registrační formulář na krajského koordinátora pro očkování na e-mail: kkoc@kraj-lbc.cz,

c) následně krajský koordinátor pro očkování ve spolupráci s odborem zdravotnictví ověří žádajícího poskytovatele a rozhodne o jeho zařazení či nezařazení do sítě očkovacích míst,

d) v případě kladného rozhodnutí o zařazení do sítě bude registrační formulář postoupen na Ministerstvo zdravotnictví ČR k provedení registrace do CFA.

 

Podmínky provozování očkovacího místa pro VEŘEJNOST

Dojde-li zřízením očkovacího místa ke změně provozu a činnosti ordinace, je poskytovatel povinen stanovit hygienická a protiepidemická opatření v provozním řádu a tento provozní řád předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 15 zákona č. 258/2000 Sb.) k vydání: 

  • Rozhodnutí o schválení provozního řádu – v případě, že je očkovací místo zřizováno ve stávajícím zdravotnickém zařízení (v místech poskytování zdravotních služeb zapsaných v oprávnění); poskytovatel následně zašle na vědomí Rozhodnutí o schválení provozního řádu Krajskému úřadu LK (odboru zdravotnictví).
  • Závazného stanoviska – v případě, že je očkovací místo zřizováno mimo zdravotnické zařízení; poskytovatel následně zašle žádost Krajskému úřadu LK (odboru zdravotnictví) o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení – závazné stanovisko je nedílnou součástí žádosti (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.).